2014. november 24., hétfő

Hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott - Mt 1:1-25


"Hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott..."
Jézus születése és istensége
Lk 1:26-38Mt 18:18-25.

<  A liberális teológia elveti Jézus szűztől való születését, és legendának tartja… (Érvelve, hogy Pál apostol nem említi…) De a liberálisok elvetik feltámadását és istenségét is! Pál viszont nem. Nincs említve Jánosnál sem: de van említve istensége!!!
<  A bűnös embert csak Isten válthatta meg. Bűnös ember csak önmagáért halhat meg. Ártatlan ember csak egy másvalakiért halhat meg. Isten halhat meg az egész világért. Az Isten Báránya elveheti a világ bűnét.
<  A megváltás terve magába foglalta azt, hogy Isten emberré legyen. Ez a karácsony. Erre a célra Isten megkerülve a természetes emberi fogantatást, egy szűz méhébe ültette a születendő Isten-embert. Így lett Jézus Isten és ember egy személyben.

I. Fogantatása
<  A Biblia szerint Jézus szűztől született. A katolikus egyház úgy véli, hogy Mária Jézuson kívül nem is szült senki mást. Ennek ellentmond az evangélium, amely Jézus testvéreiről beszél, legalább négy fiútestvérről és két leánytestvérről (akik nem féltestvérei, vagy unokatestvérei voltak). A RKE úgy véli, hogy már Mária is bűntelen volt… („Szeplőtlen fogantatás”) Erről a Biblia nem beszél. Mennybemeneteléről sem.
<  A Biblia nem mond ellent a szűztől való születésnek. Jézus maga Isten.
v Leginkább Ézs 7:14-et idézik ellenérvként… „Almah” és „Betulah”
<  Istenségét a Biblia igazolja.
v Létezett születése előtt
v Neve és munkája bizonyítja. Alfa és Omega, Kezdet és Vég, a Teremtő
v Messiásnak született, és annak vallotta magát: bölcsek, samáriai asszony, Péter…
v Megbocsátotta a bűnt
v Elfogadta az imádatot
v Tamás Istennek nevezte
v Keresztelő János és az ÓSz bizonyságot tesz róla (Mózes)
v Ő lesz a Bíró. Neki adatott minden hatalom

II. Családja (testvérei)
<  ApCsel 1:14 - Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.
<  1Kor 9:5 - Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztyén feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás?
<  Mk 3,20-22 - Ismét egybegyűlt a sokaság, annyira, hogy még nem is ehettek. Amint az övéi ezt meghallották, eljöttek, hogy megfogják őt; mert azt mondták, hogy magán kívül van. Az írástudók pedig, a kik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondák, hogy: Belzebúb van vele, és: Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.
<  Mk 3,31-35 - És megérkeztek az ő testvérei és az ő anyja, és kívül megállva, beküldtek hozzá, hivatván őt. Körülötte pedig sokaság ült; és mondának néki: Íme, a te anyád és a te testvéreid ott künn keresnek téged. Ő pedig felelt nékik, mondván: Ki az én anyám vagy kik az én testvéreim? Azután elnézvén köröskörül a körülötte ülőkön, monda: Íme, az én anyám és az én testvéreim. Mert a ki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.
<  Mk 6,2-3 - És a mint eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában; és sokan, a kik őt hallották, elálmélkodtak, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, a mi néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa? Avagy nem ez-e az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-e itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoztak ő benne.
<  Júd 1:1 - Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia, az elhívottaknak a kik az Atya Istentől megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak.
<  Gal 1:19 - Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atyjafiát.
<  Jn 7:5 - Mert az ő atyjafiai sem hívének benne.
<  Lk 11:27-28 - Lőn pedig mikor ezeket mondta, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, monda néki: Boldog méh, a mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok a kik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.

III. Természete (istensége)
<  Sajnos, az Újfordítású Bibliában több mindent hiányosan fordítottak, ami Jézus Krisztus istenségére vonatkozik:


Károli
Magyar Biblia Tanács
Jn 1:18
Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.
Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.
Jn 8:58
Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.
Mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok.
Róm 9:5
A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen.
akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké. Ámen.
Fil 2:6
Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő
ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel
Kol 1:15
A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született.
Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.
Kol 2:9
Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg
Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg
1Tim 3:16
És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.
Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.
2Pt 1:1
Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában
Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által
Zsid 13:8
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Ézs 7:14
Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek.
Ezért maga az ÚR fog nektek jelt adni: Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.
Jn 8:24
Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben.
Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.
Lk 23:42
És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban!
Majd így szólt: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba
Róm 14:10-12
Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé.
Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja.
Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.
Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent.”
Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek.2014. november 22., szombat

A magányoshoz - Borzási Johanna

Borzási Johanna:
A magányoshoz
(Angyalszemközt, 16. old.)

Van út, mit egyedül kell járnod.
Van úgy, hogy egyedül húzod a jármod.
Nincs, ki öleljen, és nincs ki sírjon érted.
Csak magad vagy, ki küldetésed érted.

Nincs szerető, ki gyönyörködjön benned.
Nincs gyerek, ki hűen kövesse tetted.
Fázva és botorkálva küszködsz előre,
próféták ösvényén kapaszkodsz a tetőre.

Van út, mit egyedül kell járnod.
Van próba, mit neked kell kiállnod
úgy, hogy nincs segítő kéz terhed felére.
- De a sápadt hold emlékeztet az Olajfák hegyére.

Ez a te utad. A magány keskeny ösvénye.
Rádszabta Urad. Hogyan járod – lelked törvénye.
Ha pedig egy kínzó éjszakán hátratekintesz,
láthatod: árnyékod fénylik. Mesterednek inthetsz.

(Hargita, 2009.)


2014. november 21., péntek

Borzási Johanna: ANGYALSZEMKÖZT (versek)

Megjelent!
Borzási Johanna: ANGYALSZEMKÖZT
- versek -
Kiadta a Várad folyóirat szerkesztősége, felelős szerkesztő: Szűcs László. A könyv mérete: 140 oldal.
A szerző a Várad folyóirat által meghirdetett 2013. évi verspályázatának a fődíjasa.
Gratulálunk!
A könyv kapható a Várad folyóirat szerkesztőségében, Nagyváradon az Illyés Gyula könyvesboltban, valamint a szerzőnél: 457265 Szilágyperecsen (Pericei) 414 sz. Szilágy megye. Vagy hívjál engem: +40-735-500001.
Ára mindenütt: 25 RON.
2014. november 17., hétfő

Menjünk el mind Betlehemig! - Lk 2:8-20


Menjünk el mind Betlehemig!
Lk 2:8-20

n  Annak idején, amikor Sámuel megérkezett Betlehembe, a betlehemiek megijedtek… (1Sám 16)
v Isai fiai közül, a legkisebbet, a nyolcadikat kente királlyá.
v Később: 2Sám 23: - a betlehemi kapu melletti kút vize…
n  Angyalok jelentek meg. Gábriel. Az Úr angyala. Vele együtt nagy sokaság.
v „Ne féljetek!” – a múlttól, jelentől, jövőtől, az élettől vagy haláltól. Semmitől.
n  Dicsőség, békesség, jóakarat!

I. A Dávid városában
n  Isten Úr a császár felett is.
n  Józsefet és Máriát a Dávid városába vezette.
v Engedjük meg, hogy Isten vezessen minket!
v Lukács, hiteles és nagy történetíró.

II. A jászolhoz
n  „Nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál.” – 7. v.
v Egy üres hely kellett volna Jézusnak. Üres szív, megüresítve önmagadtól, bűneidtől, szenvedélyeidtől… De nem ismerték fel, és nem volt számára hely. Elfoglalta helyét a közömbösség, az üres vallásosság, a hitetlenség.
n  Egy központi hely kellett volna Jézusnak!
v Ahol Ő a gazda, az Úr. Ő van a központban. Mint Simon Farizeus házánál történt: a vendég Jézus átvette a házigazda szerepét.
n  Egy állandó hely kell Jézusnak
v Hétköznap is, ünnepnap is, otthon is, a munkahelyen is. Pihenéskor is, a táborozáskor is…
v Ő jön megváltoztatni a dolgokat.

III. Betlehemből is tovább kell menni
n  Hallották az evangéliumot
v  Éberséggel, hittel, istenfélelemmel hallgatták.
n  Cselekedték azt, amit hallottak
v  Azonnal, áldozattal, teljesen.
n  Hirdették az evangéliumot
v Pedig más foglalkozásuk volt
v Pedig nem is voltak felkészülve rá.


2014. november 15., szombat

Tíz ok arra nézve, hogy, hogy a hívők is szavazzanak

Tíz ok arra nézve, hogy a hívők is szavazzanak

1. Nem titkon, hanem nyilvánosan szavazunk, mert ez azt jelenti, hogy elismerjük és alá vetjük magunkat a felsőbb hatalmasságoknak, amely Istentől van. Róm 13:1-7.

2. A szavazás elismerése annak, hogy minden állampolgár egyenlő, és joguk van véleményt nyilvánítani. Ennek pedig hatása van. 5Móz 10:17-19.

3. Szavazással Isten parancsának engedelmeskedünk, hogy népünknek és városunknak a javát keressük. Jer 29:7.

4. Szavazásunkkal megmutatjuk, hogy mélyen érdekel minket, hogy milyen vezetőink vannak, és imádságban közbenjárunk értük. 1Tim 2:1-2.

5. A szavazás egyszerű de fontos módja annak, ahogyan befolyásoljuk a politika menetét. "Ahhoz, hogy a gonosz győzedelmeskedjen, elégséges, ha a jó emberek nem tesznek semmit." (Edmund Burke) Zsolt 34:14.

6. Szavazásunk olyan, mint egy darabka só, amellyel jó irányba befolyásolhatjuk társadalmunkat. Mt 5:13.

7. A szavazás egy kiváltság. Ha a demokrácia előnyeit élvezhetjük, hozzá is kell járulnunk ennek fenntartásához.

8. A nem-szavazás is egyféle szavazás, mivel befolyásolja a végeredményt. Tetteinkért vagy tétlenségünkért felelősséget kell vállalnunk. Lk 10:25-37.

9. A szavazás tehát sáfárság: egy ajándék, amit Isten felmagasztalására használhatunk. A kapott ajándékot nem szabad elpazarolni.

10. A szavazás bibliai. A Szentírás több helyen beszél "sorsvetésről" (Például Péld 16:33). ApCsel 14:23-ban az első hívők elöljárókat is választottak így.

(Forrás: Adaptálva – „Kandiah Kris, Factfile: Top Ten Reasons to Vote” in “Just Politics.”)