2015. augusztus 29., szombat

Isten vezetése és a döntéseink - 2008. és 2015.

Isten vezetése és a döntéseink
(Megjelent 2008. februárjában a „Mustármag” ifjúsági folyóiratban – 3. old.)

A hetvenes évek legelején szólított meg az Úr először. Akkor hoztam meg életem legnagyobb döntését. Azóta, ahogy erősödött bennem a vágy, hogy az Úrnak szolgáljak, egyre több fontos döntést kellett meghoznom. Ezekben a döntésekben olyan elvek vezéreltek, amelyek a meghatározták szolgálatom különböző területeit. Ezeket az elveket próbálom itt összefoglalni röviden.
Szolgálatkészség
A helyes döntésekhez Isten vezetésére van szükség. Az Úr azokat vezeti, akik készek neki szolgálni. Késznek kell lenned arra, hogy Isten határozza meg szolgálatot helyét és mibenlétét. Ez minden hívő emberre vonatkozik, nemcsak a lelkipásztorokra. Ez a készség felkészít az engedelmességre, így Isten bármikor, bárhova elküldhet és bármivel megbízhat.
Valaki egyszer azt mondta, hogy háromféle embertípus van: a mozdíthatatlanok, a mozdíthatók és azok, akik mozgósítják őket. Mozdíthatatlanok csak lelki szempontból kell lennünk. Mozdíthatók mindig vagyunk, mert másképp Isten bármikor rácáfolhat egy olyan véleményre, hogy „nem vagyok kimozdítható”. Mindenki kimozdítható, csak vannak, akik ezt nem akarják megérteni! Az emberek mozgósítása bennem inkább csak egy vágy volt: bárcsak mozgósítani tudnám a gyülekezetet (és a gyülekezeteket) Isten országáért!
Már régebben megértettem, hogy senki sem vezethet tovább másokat, mint ameddig ő maga eljutott. A „jó pásztor” a juhai előtt megy, azok pedig követik (Jn 10:4). Még az sem elég, ha ismered az utat, de nem jársz rajta: így nem tud követni senki, és mozgósítani sem tudsz senkit. Vagyis, példával kell elől járni, főképp a szolgálatban! Késznek kell lenni a szolgálatra minden időben és minden szempontból.
Kezdeményezés
A szolgálatkészséget általában a kezdeményezés készsége is jellemzi. A kezdeményezés csak Istenben bízva, Tőle függve, akaratát keresve, neki engedelmeskedve járhat sikerrel. Ez korlátozza a kezdeményezések lehetőségeit, de eredményessé teszi azokat. Amikor Marosvásárhelyre költöztünk 1999-ben, akkor azt mondtam az Úrnak, hogy kész vagyok minden ajtón bemenni, amit Ő nyit meg számomra. Ebből az lett, hogy „Nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem” (1Kor 16:9). Annyi lehetőség nyílott, hogy alig győztük kezdeményezéssel...
Egy lelki döntés meghozatalára nem kényszeríthet senki. A kezdeményezés a te hatáskörödbe tartozik. De van, amikor egy kezdeményezés mégsem egészen a logika eredménye: a Szentlélek késztetésére el kell vállalni olyan feladatot is, amit egyáltalán nem kívántál magadnak! Ilyenkor tenned kell, készséggel és örömmel, akkor is, ha nincs kedved hozzá! Azért teszed azt, mert megértetted, hogy Isten azt kéri tőled! Persze, fordítva is történhet: helyben maradsz, még akkor is, ha nagyon mehetnéked van. Miért? Mert Isten azt kéri tőled.
Kritikus pillanat, amikor megérted Isten akaratát, és döntened kell: vállalod, vagy nem vállalod. Ez úgy van, hogy egy darabig igyekszel elkerülni, kibúvókat, kifogásokat keresel és találsz: Mózes, Gedeon és Jeremiás is így tettek. Jónáshoz hasonlóan örömest elmenekülnél! Egyszeriből élesen látod alkalmatlanságodat és hiányosságaidat... Végül azonban mégiscsak ki kell mondanod, hogy „igen” vagy „nem”. Aki egy kicsit is ismeri az Urat, az tudja, hogy nem tanácsos nemet mondani!
Összességében látni a dolgokat
Számomra a döntés az könnyíti meg, hogy összefüggésbe állítom a sajátos feladatot. Az Úr ügyét mindig annak teljességében kell mérlegelni. Isten szolgálatában nincs helye a különcködésnek, önzésnek és túlzott lokál-patriotizmusnak! Közösségben kell gondolkozni, globálisan, teljes egészében látni az evangélium ügyét! Nem elég azt mondani, hogy „csak az én időmben legyen békesség és hűség” (2Kir 20:19). Nem jelent előrelépést, ha egy körzet szépen felvirágzik szolgálatod alatt, de „utánad az özönvíz”. Neked is kell, hogy fájjon, ha egy másik gyülekezet tagjai szenvednek! Pál apostol említi az ő naponkénti zaklattatását és az összes gyülekezetek gondját (2Kor 11:28). Vagyis, miközben a saját gyülekezeted és kezdeményezéseid előmenetelén fáradozol, szíveden kell hordoznod a többi gyülekezetek és vidékek szükségeit is. Ezeket nem lehet és nem szabad elválasztani egymástól. Aki csak magára gondol, az rövidlátó és önző.
Az új gyülekezetek nevelése és fejlődése bizonyára terhet jelent, mégis sajnálom, amikor ettől a tehertől némelyek szabadulni szeretnének. Azért, mert ha összességében nézzük a dolgokat, akkor az igazság az, hogy a misszióparancsot azok teljesítik, akik ezt a terhet fel merik vállalni. Hála legyen az Úrnak azokért, akik mernek hitbéli döntéseket hozni! Imádkozunk, hogy az aratás Ura küldjön munkásokat az ő aratásába!
Legutóbbi döntésünk, a perecseni (krasznai!) lelkipásztori meghívás elfogadása, abból a vágyból és elhatározásból fakad, hogy az Úrnak kívánunk szolgálni, azon a helyen, amit Ő határoz meg számunkra. A költözés vállalása egy nehéz kezdeményezés... De félretettük személyes kötődéseinket, és új szolgálati helyre költözünk, mivel megértettük, hogy Isten ügye ezt így kívánja meg.
Borzási István


2015. augusztus 26., szerda

Az Úr jót tett veled - Zsolt 116:1-19


Az Úr jót tett veled
Zsolt 116:1-19

I. Milyen jót tett (tesz) veled az Úr? – 1-7. v.
n Meghallgatja esedezéseid szavát – 1-2. v.
v  kiálthatsz hozzá, mert Ő azt nem sokallja. Van türelme meghallgatni téged.
n Megszabadít – 3-4. 6b. 8. v.
v  a próbákból, bajokból
v  a haláltól – Kol 1:13.
v  a könnyhullatástól
v  az eleséstől.
n Az Úr kegyelmes/irgalmas és igaz – 5. v.
n Megőriz – 6a. v.

II. Mit érdemel az Isten, aki ilyen jót tett/tesz veled? – 8-19. v.
v  12. v. – Mivel fizessek…?
n Az Úr orcája előtt fogok járni – 9. v.
n A szabadulás poharát fölemelem – 13. v.
v  Vagyis, nem vétkezem többé, mert nem vagyok a bűn foglya, rabja. Győzelemben járok.
v  Megszabadultam, szabadságban élek, erről teszek bizonyságot.
n Az Úr nevét hívom segítségül – 13. 17. v.
n  „Szolgád vagyok” – 16. v.
n Fogadásaimat megadom, Hálával áldozom – 17-18. v.
v  Amit ígértem, hogy Neki élek, hogy az Övé vagyok.
v  Ézs 12.
v  Keresem az Urat, amíg megtalálható – Ézs 55.


2015. augusztus 17., hétfő

A szeretet nagysága - 1Kor 13:1-8a


A szeretet nagysága
1Kor 13:1-8a
1 Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. 2 És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. 3 És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
4 A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, 5 Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, 6 Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 7 Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
8 A szeretet soha el nem fogy.

n Mindenkinek kell a szeretet. Ami van az kevés.
n Nem szeret igazán, s talán mi sem szeretünk senkit igazán, csak önmagunkat. Mert önmagunkat nem nehéz szeretni. Ez nem kér erőfeszítést, áldozatot, nem okoz szenvedést, ez nagyon könnyű.
n De az a másik szeretet, az igazi, amelyet nem lehet kifejezni úgy, hogy „szeretlek, mert...”, sem folytatni nem lehet úgy, hogy „szeretlek amíg...” -, ez a fentről való szeretet, - ez hiányzik.
n Hiányzik a házastársak között, testvérek között, munkatársak között, felebarátok között, ellenségek között.
n Kár, hogy nem lehet venni pénzért. A ház lehet eladó, de a ház békessége nem. A szófogadást megvásárolhatod, de a ragaszkodást nem. Pénzért vehetsz szép ruhákat, szép virágcsokrot, irtó nagy koszorút, méregdrága ajándékot, de szeretetet nem.  Fizethetsz gondozót, takarítót, szakácsot, munkatársat, de szeretetüket nem vásárolhatod meg. Ezért hiányzik.
n Nem éretlen, romantizáló, idealizáló, önző szeretet kell. Az Ige nem olyan szeretetről beszél, ahogy szeretjük a házakat, ruhákat, autókat, kedvenc frizurákat... Efféle szeretet csak a menyegző napjáig tart. A „teljes szeretet” (1Jn 4:18), „soha el nem fogy”
n Szeretni nem csak szép szó. A szeretet nem csak sajnálat.
n A szeretet szolgál, az önzés kiszolgáltat.
n A szeretet ad, a legdrágábbat adja, az önzés követel. Az önző szeretetnek le vannak törve a karjai, minta milói Vénusznak.
n Az igazi szeretet érez, van szíve; sohasem mondja, hogy „nem számít”.
n Ez igazi szeretet tolmácsolására, széthintésére, becsempészésére, sugárzására hivatott a hívő ember. A Jézus Krisztus szeretete kitöltetett azok szívébe és túlcsordult.
n Isten megmutatta hozzánk való szeretetét Jézus Krisztusban; csak az nem látja, aki vak, csak az nem érzi, akinek kőszíve van.
n A Golgotán áll a szeretet Kolosszusa, a Szeretet Piramisa. „Úgy szerette Isten...” - a zsidókat? az európaiakat? a fehéreket? az erőseket? az igazakat? nem és nem! Az egész világot! Téged és engem. Írd oda a neved, rólad van szó.  Isten szeretete neked szól.

I. A szeretet mindennél fontosabb és értékesebb – 1-3. v.
n Azért ilyen óriási, mert a szeretet mindennél fontosabb és értékesebb.
n Többet ér a szépségnél és az egészségnél.
n Fontosabb a lakásnál és az eledelnél.
n A szeretet többet ér a diplománál és többet ér egy új kocsinál.
n Több mint a szép család és több mint testi kapcsolat.
n Sokat jelent, ha valaki más emberek nyelvén beszélni tud, hát még angyalok nyelvén?! De a szeretet ennél is többet jelent.
n A tudós embereket mindig tiszteljük. De a legtudósabbnál is, aki minden titkot és minden tudományt ismer, többet ér a szeretet.
n Azoknál is, akiknek a hit ajándéka adatott és azzal hegyeket is eltudnak mozdítani a helyükről.
n Azoknál is, akik teljes erőbedobással szolgálatba álltak és feláldozzák vagyonukat és életüket Isten munkájában, mert szeretet nélkül minden semmit sem ér.
n Más szóval, minden kegyelmi ajándék eltörpül a szeretet mellett. Bölcsességnek beszéde, tudománynak beszéde, hit, gyógyítás, csodatevés, prófétálás, lelkek megítélése, más nyelvek, szeretet nélkül mind „semmi”.
n Tudod-e mi az, hogy semmi? Tudsz-e mondani valamit, ami nem ér semmit?  Itt nem a mi értékrendünkről van szó. Isten értékeli mindannyiunk életét, és Isten szerint a szeretet adja meg az értéket.
n Lehet, hogy igazad van, és mégis mindenki ellened támad. Vigyázz, mert az igazságnál többet jelent a szeretet. Az igazsággal lehet harcolni, a szeretettel lehet áldozni.
n A szeretet fontosabb, mint a beszélgetések, a sajnálkozások, a hit és a remény. Mindennél fontosabb és értékesebb.

II. A szeretet mindennél többet tehet – 4-7. v.
n Másodszor, a szeretet mindennél többet tehet.
n Sok mindent nem lehet megvenni pénzzel, csak szeretettel. Van, amit az idő nem tud elfelejtetni, csak a szeretet. Ha elsózzák a kedvenc ételt, ha megkeserítették a múltat, ha megrágalmazták jó szándékaidat, nem hozza helyre semmi, csak a szeretet. A szeretet mindennél többet tehet.
n Összeköti a távolságokat.
n Lerontja a társadalmi osztályok falait.
n Áthidalja az ellenségek érveit, kibékíti a feleket.
n Egyesíti a szemben álló pártokat.
n Megbocsátja és elfelejti a múltat.
n Tud engedelmeskedni.
n Félreteszi a kifogásokat. 
n Oda tudja adni az utolsó falatot. 
n Megtanít héberül ragozni a személyes névmásokat: első személy, ő; második személy, te; harmadik személy, én.
n „Türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül (illetlenül, bántóan), nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.” A szeretet mindennél többet tehet.
n Vegyük sorra. Olyan ez, mint a fehér fény, amikor felbomlik: prizmán keresztül jól látható mind a hét színe a fehér fénynek. Isaac Newton, aki rájött a fény felbontására, hét színt különböztetett meg: vörös, narancs, sárga, zöld, türkiz, kék és lila színeket. Ezek a színek adják a fehér fényt. A fekete, a barna, a bíbor vagy a szürke szín hiányzik belőle.
n Esős vagy párás időben, a nappal ellentétes irányban, az esőcseppek felontják a nap sugarait, ha azok alacsony szögből érik, és így 42o-os szögben visszaverődnek az esőcseppekből. Ebből lesz a szivárvány, ahol a vörös van kívül, és az ibolya van belül. Néha egy nagyobb, de haloványabb mellékszivárvány is látható, ahol a fény vízcseppeknek nemcsak a felületéről, hanem a belsejéből is visszaverődik, 50-53o szögben, és a spektrum fordított sorrendben jelentkezik: felül van az ibolya és belül a vörös.
n A tudományok között a spektrológia foglalkozik a színekkel. A fehér fényhez mind a hét színre szükség van, egyik sem hiányozhat. Így van ez a szeretettel is. Most próbáljunk meg egy spektrum-elemzést végezni a szeretetről, megvizsgálva közelebbről azt a 15 jellemzőt, amelyeket az apostol felsorol.
v 1. A szeretet hosszútűrő, kegyes – ez mindig a másik ember bajait, problémáit érinti: azokat kell eltűrni. Olyasmiről van szó, ami szeretet nélkül kihoz a sodrodból, elveszíted a béketűrésedet. Például, ha utazni kell valahová, és a társad késik. Nem készült el. Vagy visszafordul valamiért. Talán dúlsz-fúlsz haragodban, hogy rettenetes, sohase képes elkészülni idejében… De ha szereted, akkor segítesz neki.
v 2. A szeretet jóságos – mert mindig a másik szükségeire gondol, nem a magáéra. Másokat boldogít. Például, ha valamilyen baleset történt, a rosszindulat azt mondja: „úgy kell neki!”, a jóság pedig azt, „jaj, nehogy valamilyen baja essen!”
v 3. A szeretet nem irigykedik – ami azzal kapcsolatos, amikor másnak jobban megy, mint neked. Az irigység együvé van sorolva a gyilkossággal és paráznasággal (Mk 7:22). A „gonosz szem” jelöli az irigységet, mint Saulnál (1Sám 18:9), vagy a felfogadott szőlőmunkásoknál (Mt 20:15).
v 4-5. A szeretet nem kérkedik és nem fuvalkodik fel. Ez a két tulajdonság hasonló dolgokat mond. A dicsekedés önzésből, a magunk felmagasztalását jeleni, és mások mellőzését, árnyékba tolását. A szeretet sohasem önmagát akarja tisztelni, és másokat megalázni, hanem fordítva! A szeretetet Keresztelő János szavai jellemzik: „Neki növekednie kell, nekem pedig egyre kisebbé lennem.”
v 6. A szeretet nem cselekszik éktelenül – vagyis illetlenül. Például, ha azt mondod: Hozz egy pohár vizet! – Erre kaphatsz olyan feleletet, hogy „Mi vagyok én neked? Szolga? Hozzál magadnak!” De mondhatod illedelmesen, hogy „Kérlek, lennél szíves adni egy pohár vizet?” Persze, szívesen!
v 7. A szeretet nem keresi a maga hasznát – mivel nem akármilyen, hanem „agapé” szeretetről van szó.
v 8. A szeretet nem gerjed haragra – nem azért, mert nincs idegrendszere, hanem azért, mert annál többre becsüli a másikat.
v 9. A szeretet nem rója fel a rosszat – vagyis, nem jegyzi meg, nem tartja számon, nem vezet róla nyilvántartást.
v 10. A szeretet nem örül a hamisságnak de együtt örül az igazsággal. Nem tanácsos az igazságot szembehelyezni a szeretettel.
v 11. A szeretet mindent elfedez. Nem kibeszél, nem rágalmaz, hanem elfedez. A szeretet a legerősebb smink, amely létezik. Hatékonyabb, mint a „Maskara”, vagy bármilyen más, híres márkájú smink. „A szeretet mindent elfedez.” Festék nélkül, teljesen elfedezi a fehér hajszálakat. Elfedezi a hiányokat, a cellulitisz (narancsbőr) göröngyeit. Elfedezi az oszteoporózis okozta távolságokat. Elfedezi a szülés utáni foltokat. Mindent elfedez! Ezzel a (volt) menyasszonyom hiba nélküli lesz, akin nincs szeplő vagy sömörgözés, vagy valami afféle.
v 12. A szeretet mindent hiszen. Mert a bizalomra épül. Bízik és nem kételkedik.
v 13. A szeretet mindent remél. Sohasem veszti el a reményt.
v 14. A szeretet mindent eltűr. Sohasem mondja, hogy „nem bírom tovább”…
v 15. A szeretet soha el nem múlik. Végtelen. Ezzel mindjárt külön foglalkozunk.
n Leprás telepen járt egy milliomos. Végignézte a nyomort, a betegeket és megállt egy gondozónő mellett, aki a betegek kötszereit mosta. „Egymillió dollárért én nem mosnám ki ezeket a kötszereket!” - szólt. „Én sem - válaszolta a nő. - De mit ér egymillió dollár Krisztus szeretetéhez képest?
n Hol van még egy olyan erő, mint a szeretet? Ami így megmozgatná a szíveket?  Ami így megtanítana élni egymásnak és egymásért?  Ami Istent arra kényszerítette volna, hogy a világért egyszülött Fiát adja? Többet tehet a szeretet mindennél.
n Az Ószövetség minden Igéje beteljesedik ez egyetlen nagy parancsban: Szeress! Jézus így mondta: „Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből... Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mk 12,30-31) Ezt ne ragozzuk helytelenül, mint az írástudó tette: „Szeretni Istent... szeretni embernek felebarátját...” Ahol Jézus imperativust használ, azt mi ne mondjuk infinitivusban. Szeress!
n Mert azt, amit nem tudott megtenni az emberi képességed, bölcsességed, erőd, szépséged, gazdagságod, azt a szeretet megtudja tenni.
n Szeretet nélkül semmi vagy, de szeretettel minden vagy. A görögnek görög, zsidónak zsidó, románnak román, magyarnak magyar, szegénynek szegény, gyászolónak gyászoló, szenvedőnek szenvedő. A törvény betöltése a szeretet.

III. A szeretet mindennél tovább tart – 8a. v.
n Mert a szeretet mindennél tovább tart. „Soha el nem fogy.”
n Elmúlik a gyermekkor, elmúlik az ifjúság, elszáll az élet, odalesz az egészség, az erő, a tehetség, a bölcsesség. Elmúlik minden, de a szeretet megmarad.
n Egykor majd hited beteljesedik, a reménylett dolgok körülvesznek, a nem látott dolgokat színről színre szemléled. Akkor véget ér a hit és értelmét veszti a remény. De a szeretet az megmarad. A szeretetre még a mennyországban is szükség lesz.
n Kolumbusz feltalálta Amerikát, de nem ismerte meg. Nem járta végig a prériket, az Amazonász őserdőit, a Mississippi síkságát, a Nagy Tavak vidékét, az Andok és Kordirellák, a Sziklás hegység csúcsait… Ő csak a partokat láthatta: csak rész szerinti volt az ismerete. Épp úgy, mint aki itt megkóstolja Isten szeretetének óceánját, csak kicsiny részecskéjét érzi át annak, ami a szeretet valójában. „Határtalan és mérhetetlen az Isten nagy szeretete, mert feljebb ér a csillagoknál s elhat a pokol mélyére...”
n A szeretetben lehet fejlődni, bővelkedni, s lehet beteljesedni vele.
n A szeretet soha el nem fogy. Olyan hosszú, olyan tartós, olyan erős, olyan bővelkedő.
n A sír és a halál sem győzi le. Sok vizek nem olthatják ki.
n A tökéletesség kötele, a Szentlélek gyümölcse.
n De jaj, az emberek gyűlölni is tudnak! Az utolsó időkben sokakban meghidegül. Efézusi gyülekezetek elhagyják első szeretetüket! Képmutatás és világiasság gyilkolják a szeretetet! „Tudom a te dolgaidat!”
n Ó, Istenünk, taníts meg minket szeretni! Te előbb szerettél minket! „Szűkölködünk nagy mértékben, szereteted nélkül!” Taníts meg önzetlenül, igazi Krisztusi szeretettel szeretni! Ezt akarjuk sugározni, terjeszteni magunk körül. Tűnjön a gyűlölet, a szívtelenség, a meg-nem-értés, a képmutatás! Jöjjön el a szeretet, jöjjön el a te országod!


2015. augusztus 8., szombat

Az Úr népének siralmas állapota - Jer 8:19-22 (-9:1)


Az Úr népének siralmas állapota
Jer 8:19-22 (-9:1)
19 Íme, az én népem leányának kiáltó szava a messze földről: Nincsen-e ott az Úr a Sionon? Nincsen-e azon az Ő királya? Miért ingereltek fel engem az ő faragott bálványaikkal, az idegen semmiségekkel?
20 Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!
21 Az én népem leányának romlása miatt megromlottam, szomorkodom, iszonyat fogott el engem!
22 Nincsen-e balzsamolaj Gileádban? Nincsen-e ott orvos? Miért nem gyógyíttatott meg az én népem leánya?

A siralomban, mint liturgikus énekben, a nemzet nyomorúságát éneklik meg, a katasztrófa bekövetkezte után. Azonban a próféták, akik biztosak voltak az ítélet bekövetkezte felől, előre megsiratták a nép nyomorúságát.
Babilon pusztítása miatt Júda siralmas helyzetbe jutott.
E hosszú vers a 8:4-el kezdődik a 10:25-ig.
A siralmas állapot megértéséhez a 8:4-17 adja az ismeretet, ahol Júda bűnei vannak felsorolva.
A csalárdságnak adták magokat, visszafordulni nem akarnak. (Jer 8:5 HUN)
Nem beszélnek igazán, senki sincs, a ki megbánja az ő gonoszságát (Jer 8:6 HUN)
Az én népem nem tudja az Úr ítéletét (törvényét)! (Jer 8:7 HUN)
Megvetették az Úr szavát: micsoda bölcsességük van tehát nékik? (Jer 8:9 HUN)
A nép azt mondja: a mi Istenünk hallgatásra juttatott minket, és mérges vizet adott innunk; mert vétkeztünk az Úr ellen! (Jer 8:14 HUN)
Az Úr azt válaszolja: 17 Mert ímé, én vipera-kígyókat bocsátok reátok, amelyek ellen nincsen varázslás, és megmarnak titeket, azt mondja az Úr! (Jer 8:17 HUN)
Nehéz megállapítani, ki beszél: az Úr, Jeremiás, vagy a nép. Az eredetiben nincsenek idézőjelek.
A 19b-20. v. a nép panaszát tartalmazza. Ezen kívül az Úr üzenete szól, Jeremiáson keresztül. 
Jeremiás sír, hogy népe menthetetlen. Az érti meg igazán, akinek gyermeke lázadó lett, elszökött. Csak a gyász marad utána. Jeremiás és az Úr nem tud örülni, csak sírni.
19b – „Nincs-e ott az Úr a Sionon?” – A nép nem tudja, hogy már nincs ott az Úr. Mivel elhagyták a szövetséget, a szövetséges Úr nem segíthet. Figyelmeztetve is voltak, hogy ne bízzanak hazug beszédekben (7:4 )
20 – „Nem szabadultunk meg.” – Van, aki úgy véli, hogy ez egy szólásmondás, egy kilátástalan, reménytelen helyzetre.
21-22 – Az én népem leányának romlása miatt megromlottam, szomorkodom, iszonyat fogott el engem!
 22 Nincsen-é balzsamolaj Gileádban? Nincsen-é ott orvos? Miért nem gyógyíttatott meg az én népem leánya? – A nép hamarosan átéli a büntetést bűneik miatt. Amit megérdemelnek. Nincs öröm abban, amikor a szeretteink szenvednek.
9:1 – Nem elég a könny, amikor szeretteink nyomorúságát kell siratni. Nincs gyógyulás.

Van a pokolba jutásnál rettenetesebb is: amikor mást is odajuttatsz! Amikor nemcsak te jutsz oda, hanem miattad más is! Ez rettenetesebb!

I. Miért siralmas?
Nem az energiaválság miatt, nem az élelemhiány vagy éhínség miatt, nem a fegyverkezések és háborúskodások miatt, nem a munkanélküliség és népszaporulat miatt…
- mert nincs ott az Úr a Sionon – 19. v. Hiábavalók az istentiszteletek és szolgálatok Isten nélkül. Ézs 58.
- mert elterjedt a bűn a nép között – 19.b.  Mint Józsué veresége Ai-nál.
- mert hiábavaló volt a kegyelem ideje – 20. v. Nem történt szabadulás.
- mert beállott a romlás a tanításban és életgyakorlatban. Nincs balzsam. 2Krón 36:15-16

II. Ki siratja?
Jeremiás 9:1. JerSír 1:12-16.
Mózes – 2Móz 32:31-32.
Ezékiel 9:4-6. 8.
Dániel – 9:3-5.
Nehémiás – 1:4-5.
Ábrahám Sodománál. Móz 19.
Sámuel Saul miatt. 1Sám 15.
Pál – Róm 9:1-3. 5.
Jézus – Lk 19:41-44.

III. Hol van a megoldás?
Nem a gileádi balzsamolaj: az nem gyógyítja a lelki sebeket.
Az állapot felismerése: „nem szabadultunk meg”. Szabad vagy-e?
Visszatérés, megtérés. Emlékezzél! Térj meg! Cselekedd! – Jel 2:1-7.

Amíg nem késő. Jer 15:1-2. 


2015. augusztus 5., szerda

Isten hűséges a szövetségéhez - 2Móz 6:1-13


Isten hűséges a szövetségéhez
2Móz 6:1-13

I. Meghallotta kiáltásukat
n  Az 5:20-21-ben Mózest és Áront vádolják, mintha ők lennének a hibásak.
v   Ezek még nem láttak ennél távolabb. A teljes kép ezután bontakozott ki számukra.

II. Kijelentette magát
n  A kijelentés progresszív.
n  Vannak, akik a jelenben élnek, és félnek a változásoktól.
v   Úgy vélik, hogy ki kell szolgálniuk a rendszert…

III. Elhívta Mózest és Áront
n  Az elhívás teljesítése nem volt könnyű számukra.
v   Isten nem ígérte meg, hogy könnyű lesz!
n  Gyakran épp a testvérek vádolnak, bántanak, azok, akik felé jót teszel.
n  5:22 – Isten türelmesen válaszol a kérdésekre.
v   Közben Mózes újra megkérdőjelezi az elhívását… Jellegzetes.
n  Miért! – kérdezi, amikor a szolgálatod sikertelen, eredménytelen…

IV. Isten cselekszik
n  6:1 – Isten szuverén Isten. Mindent a kezében tart. Kormányoz.
n  6:2 – „Én vagyok az Úr” – Isten bemutatkozik. Kijelenti magát. Ő a szabadító Isten.
v   6:9 – de nem hallgattak rájuk.
v  6:13 – „rendelte őket” – Mózes és Áron csak eszközök: „istenévé teszlek a fáraónak”

V. Isten velük marad
n  Kifogásokat nem fogadhat el. „Én veled leszek!”. „Immánuel!”
v  7:3 – „megkeményítem” – Lásd: 4:21 -  ott ő keményítette meg a szívét. Megátalkodott. (Más szó van használva.)
n  A fáraó gonosz. Nem egy jó ember szívét keményítette meg az Isten, hanem meghagyta őt a gonoszságában. Róm 1 – „kiszolgáltatta”.